POLITYKA PRYWATNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGOBE DIET CATERING

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.bedietcatering.pl (zwanego dalej: „Serwis”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest LEMA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Branickiego 9/82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470500, o kapitale zakładowym 75.000 PLN, NIP: 5213643486, REGON: 146505793, zwana dalej LG.
 3. Dane osobowe zbierane przez LG za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 4. LG dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających i korzystających z usług Serwisu.
 5. LG dbając o ochronę danych osobowych Użytkowników, a w szczególności biorąc pod uwagę również przetwarzanie danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, LM zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dalej „IOD”.
 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1. LG zbiera informacje dotyczące osób fizycznych również takich prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit a RODO),
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. obsługi zapytań składanych przez elektroniczne formularze kontaktowe m. in. nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. korzystania z usługi Konsultacji z dietetykiem poprzez wypełnienie formularza oraz rozmowę telefoniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konsultacji z dietetykiem (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust.1 lit a RODO),
  6. kontaktu telefonicznego w celach związanych z obsługą umowy za pośrednictwem infolinii. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO),
  7. kontaktu telefonicznego w sprawach innych niż obsługa umowy lub świadczenie usług. Podstawa prawna: świadoma zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. numer telefonu.
 4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 5. W przypadku składania zamówienia w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. dane adresowe:
   1. kod pocztowy i miejscowość,
   2. ulica wraz z numerem domu/mieszkania,
  3. imię i nazwisko,
  4. numer telefonu,
  5. informacje o stanie zdrowia.
 6. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 7. W przypadku obsługi zapytań składanych przez elektroniczne formularze kontaktowe, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. numer telefonu.
 8. W przypadku skorzystania z usługi Konsultacji z dietetykiem, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. numer telefonu,
  4. informacje o stanie zdrowia.
 9. W przypadku kontaktu telefonicznego w celach związanych z obsługą umowy za pośrednictwem infolinii:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. informacje o stanie zdrowia.
 10. W przypadku kontaktu telefonicznego w sprawach innych niż obsługa umowy lub świadczenie usług, Użytkownik podaje:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
 11. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 12. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 13. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 14. Przekazanie danych osobowych do LG jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
 • 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta LG przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom LG co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające. LG korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie LG. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, podmioty utrzymujący i aktualizaujący Serwis;
  2. LG korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). LG nie udostępnia danych osobowych Użytkowników poza EOG.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez EZ tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić LG i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez LG tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system tPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 NIP: 7773061579, REGON: 300878437.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail LG będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 7. W przypadku skierowania żądania LG udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez LG na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez LG produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. LG wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników,
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. LG wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. LG wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura LG, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z lokalizacją w Irlandii),
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z lokalizacją w Irlandii).
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer,
  2. przeglądarka Microsoft EDGE,
  3. przeglądarka Mozilla Firefox,
  4. przeglądarka Chrome,
  5. przeglądarka Safari,
  6. przeglądarka Opera.
 7. LG może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez LG przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis Internetowy podczas wizyty użytkownika, zbiera dodatkowe dane śledzące tzw. Individual Hits w ramach usługi Google Signals. Automatycznie przesyłane są one na serwery Google i na podstawie danych Google Signals wykorzystywane są jako dane analityczne w usłudze Google Analytics 4. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 • 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 
 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił LG,
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez LG zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem LG może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli LG przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji,
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych,
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i LG nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu LG podlega,
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, LG może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega LG. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług LG, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. LG nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas LG ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
 3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 4. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 5. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 6. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, LG spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – LG nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie 30 dni od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 7. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 8. Użytkownik ma prawo żądać od LG przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 • 5 Zarządzanie bezpieczeństwem
 1. LG zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. LG stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. LG nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. LG nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.
 • 6 Informacje końcowe
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym LG poinformuje Użytkowników.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@bedietcatering.pl
 3. Dane kontaktowe IOD: piotr.rajski@meddata.pl., +48 510 277 855
 4. Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2019r.