REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGOBE DIET CATERING

§1 WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bedietcatering.pl (zwany dalej „Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” ) jest firma LEMA GROUP Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie kod 02-972 przy ulicy Branickiego 9/82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470500 NIP 5213643486 REGON 146505793, telefon: +48 732 123 731 , poczta elektroniczna: kontakt@bedietcatering.plRegulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2 DEFINICJE

 1. Sprzedawca – firma LEMA GROUP Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie kod 02-972 przy ulicy Branickiego 9/82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS146505793, NIP 5213643486, REGON 0000470500, telefon: +48 732 123 731, poczta elektroniczna: kontakt@bedietcatering.pl Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Produkt, Dieta – Zestaw 5 posiłków o łącznej kaloryczności dietetyczny o łącznej kaloryczności od 1000 do 2200 kcal dostarczany do Klienta w dni określone w formularzu Zamówienia.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Serwis Internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bedietcatering.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
 9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w sekcji „ GDZIE DOWOZIMY” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca, podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie następujących kategorii danych:dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.Celem przetwarzania wymienionych kategorii jest realizacja umowy sprzedaży w tym kontakt, dostawa i rozliczenie.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w §11 Regulaminu oraz w Polityce Prywatności Sprzedawcy.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4 ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce „DIETY”
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  • a. telefonicznie pod numerem +48 732 123 731
  • b. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00
  • c. drogą elektroniczną na adres kontakt@bedietcatering.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
   
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz §11 niniejszego regulaminu.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§5 WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTU

 1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:
  Zmiana/Zamówienie potwierdzone wZostanie dostarczone/zmienione w
  poniedziałek do godz. 14:00czwartek
  wtorek do godz. 14:00piątek
  środę do godz. 14:00sobotę
  czwartek do godz. 14:00poniedziałek
  piątek do godz. 14:00wtorek
  sobotęczwartek
  niedzielęczwartek
   
 2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  • a. Przesłania na adres e-mail: kontakt@bedietcatering.pl Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt)
  • b. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych
   
 3. Godziny w Tabeli 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 4. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy.
 5. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  • a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  • b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  • c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  • d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 7. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w podsumowaniu zamówienia, realizowanego poprzez Serwis internetowy, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.
 8. W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście może być doliczona opłata dodatkowa, która jest obliczana na podstawie adresu dostawy podczas składania zamówienia w Serwisie Internetowym.
 9. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 11. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 12. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 13. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta wymaga eliminacji niektórych pokarmów z codziennego spożywania, Klient zamawia Dietę po konsultacji z lekarzem oraz na własną odpowiedzialność. Informacje o stanie zdrowia są przekazywane Sprzedawcy w celu ustalenia posiłków, ale decyzję ostateczną o możliwości ich spożywania podejmuje Klient.
 14. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 15. Klient ma prawo wskazać preferowany przedział czasu dostawy, nie węższy jednak niż 3 godziny. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy również poza podanymi ramami czasowymi, jeżeli z przyczyn niezależnych nie będzie on w stanie zrealizować dostawy Produktu we wskazanym przedziale czasu.
 16. Dostawy produktu odbywają się od poniedziałku do soboty. W soboty dostarczane są produkty na sobotę i niedzielę.
 17. Istnieje możliwość zmiany adresu dostawy Diety przez Klienta do godziny 11:00 dnia roboczego poprzedzającego realizację zamówienia. W przypadku zmiany adresu dostawy po godzinie 11:00, Sprzedawca dostarczy produkt na podany wcześniej adres.
 18. W przypadku opłacenia zamówienia przelewem tradycyjnym, Klient jest zobowiązany przesłać drogą mailową potwierdzenie dokonanej płatności do godziny 14:00 najpóźniej 3 dni robocze poprzedzające pierwszą dostawę.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku braku potwierdzenia dokonania płatności przed godziną 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego produktu z Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której pomimo braku potwierdzenia płatności Sprzedawca rozpoczął jego realizację.
 20. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 21. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.
 22. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
 23. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1.
 24. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.
 25. Minimalna długość zamówienia obejmuje 5 dni diety, nie jest konieczne, aby były to następujące po sobie dni.

§6 METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  • a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING BANK o numerze:58 1050 1025 1000 0091 3179 7004
  • b. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
   
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 1 dnia od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 4. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za produkty.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  • a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
  • b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
   
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9 ZAMÓWIENIA PAKIETOWE

 1. Sprzedawca oferuje Klientom usługę zamówień pakietowych na warunkach opisanych szczegółowo w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem w pozostałych kwestiach postanowień ogólnych Regulaminu.
 2. Zamówienie Pakietowe (dalej „Pakiet”) obejmuje:
  1. pakiet diety na określony czas 30 albo 60 dni zgodnie z ofertą aktualnie prezentowaną przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej, z ograniczeniem do diet Optimal, Vege i Vege+Fish o kaloryczności 1300 Kcal, 1500 Kcal lub 1800 Kcal;
  2. ustalenie celów dietetycznych;
  3. dla pakietu 60-dniowego: książkę „90 dni – Zaprojektuj swoje jutro”;
  4. Kurs rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych: „Śniadanie z Ewą”;
  5. dostęp do Be Active TV: dla pakietu 60-dniowego – przez 3 miesiące, dla pakietu 30-dniowego – przez okres obowiązywania Pakietu;
  6. pakiet konsultacji dietetyka przez cały okres obowiązywania Pakietu;
  7. zapewnienie wysokiej skuteczności diety przy zachowaniu wytycznych dietetyka oraz przy utrzymywaniu odpowiedniego bilansu kalorycznego, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu;
  8. Płatność szybkim przelewem za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub płatność ratalną za Pakiet w systemie partnerskim TubaPay prowadzonym przez Bacca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000386087 (dalej również „Partner” lub „TubaPay”).
 3. Sprzedawca zastrzega, że ilość dostępnych bieżąco Pakietów jest ograniczona i jest ściśle powiązana z możliwościami produkcyjnymi Sprzedawcy. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w związku z brakiem możliwości zamówienia Pakietu związanego z ograniczeniami produkcyjnymi Sprzedawcy.
 4. W przypadku braku możliwości zamówienia Pakietu przez Klienta z powodów opisanych w ustępie 3 powyżej, Sprzedawca umożliwi Klientowi zapisanie się na listę rezerwową uprawniającą do pierwszeństwa zakupu przy uruchomieniu dodatkowej sprzedaży Pakietów. Warunkiem zapisu na listę rezerwową będzie poprawne wypełnienie formularza obejmującego dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, wraz z wpłatą kwoty 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany przy wypełnianiu formularza. Powyższa kwota zostanie zaliczona na poczet ceny Pakietu w przypadku jego zakupu – cena zakupu Pakietu do uzyskania finansowania od Partnera zostanie pomniejszona o w/w kwotę. W zakresie oferowania dodatkowych Pakietów przez Sprzedawcę Klientom wpisanym na listę rezerwową decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Procedura zamawiania Pakietu:
  1. Klient dokonuje zamówienia Pakietu poprzez stronę internetową Sprzedawcy i opłaca Pakiet za pośrednictwem platformy Przelewy24 albo podmiotu partnerskiego TubaPay i zgodnie z regulaminem TubaPay dostępnym na stronie internetowej Partnera.
  2. Po dokonaniu zakupu Pakietu z Klientem kontaktuje się dietetyk Sprzedawcy w celu ustalenia celów Klienta w założonym okresie stosowania diety oferowanej przez Sprzedawcę.
 6. Pakiet stanowi integralną całość i nie może być podzielony na jakiekolwiek elementy – zamówienie Pakietu wiąże się z natychmiastowym rozpoczęciem realizacji całości Pakietu przez Sprzedawcę.
 7. Poprzez złożenie zamówienia na zakup Pakietu Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że z zastrzeżeniem ustępu 4 powyżej oraz ustępu 12 poniżej, jak również z zastrzeżeniem płatności dokonywanych za pośrednictwem platformy Przelewy24, wszelkie rozliczenia w ramach Pakietu dokonywane będą pomiędzy Klientem a TubaPay.
 8. W przypadku nieopłacenia Pakietu za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub braku uzyskania finansowania przez system partnerski TubaPay, usługa nie będzie przez Sprzedawcę realizowana poza czynnościami już faktycznie wykonanymi, z zastosowaniem postanowień obowiązujących przy rezygnacji lub odstąpieniu zgodnie z ustępem 12 poniżej.
 9. Jeżeli zamówienie Pakietu zostało dokonane na mocy postanowień punktu 4 powyżej, w przypadku nieopłacenia Pakietu za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub braku udzielenia finansowania przez Partnera na rzecz Klienta, kwota 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych zostanie Klientowi zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy, z którego została wpłacona, w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Sprzedawcę informacji o braku udzielenia finansowania na rzecz Klienta przez Partnera lub nieopłacenia Pakietu przez Klienta za pośrednictwem platformy Przelewy24.
 10. Sprzedawca dochowa ze swojej strony należytej staranności w zakresie realizacji Pakietu, w tym w zakresie zapewnienia wysokiej skuteczności diety, przy czym w związku w szczególności z brakiem możliwości bieżącej weryfikacji wprowadzania przez Klienta indywidualnych wytycznych przygotowanych przez dietetyka, brakiem możliwości weryfikacji rzeczywistego stosowania diety, spożycia określonych w diecie ilości kalorii oraz możliwych odstępstw natury medycznej, jak również niemożliwości pokrycia zapotrzebowania kalorycznego wyłącznie poprzez pakiet diety zamówiony w ramach Pakietu przez Klienta, wahania w realizacji celów dietetycznych założonych przy stosowaniu Pakietu nie mogą być podstawą do pociągnięcia Sprzedawcy do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu w tym zakresie.
 11. Płatności za Pakiety dokonywane są albo za pośrednictwem platformy Przelewy24, albo za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Partnera, oferującego usługę systemu płatności ratalnych pod nazwą TubaPay i zgodnie z regulaminem TubaPay zamieszczonym na stronie www.tubapay.pl – poprzez zakup Pakietu za pośrednictwem TubaPay Klient potwierdza jednocześnie zapoznanie się z regulaminem TubaPay i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 12. W związku z faktem iż do odstąpienia od umowy zakupu Pakietu zastosowanie ma art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od zakupu Pakietu lub zgłosić wniosek o uwzględnienie jego rezygnacji z zakupu Pakietu wyłącznie zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. rezygnacja z Pakietu po rozpoczęciu realizacji usługi przez Sprzedawcę możliwa jest jedynie w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie po uzyskaniu przez Klienta zgody indywidualnej dla każdego przypadku,
  2. Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy zdarzenie, które powoduje zamiar rezygnacji z Pakietu po rozpoczęciu realizacji usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia w sposób przyjęty przy rozpatrywaniu reklamacji zgodnie z Regulaminem,
  3. w sytuacji wskazanej w punkcie a) powyżej Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania z zastrzeżeniem, że wyłącznie do Sprzedawcy należy decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszenia, a decyzja taka nie wymaga od Sprzedawcy uzasadnienia,
  4. Przy rozliczeniu rezygnacji z zamówienia Pakietu każdorazowo uwzględniane będą co najmniej następujące koszty poniesione przez Sprzedawcę:
   1. koszt książki „90 dni – Zaprojektuj swoje jutro” – 69,99 złotych;
   2. koszt konsultacji dietetycznej przeprowadzonej przed rozpoczęciem diety zgodnie z zamówionym Pakietem – 200,00 złotych;
   3. koszt kodu Be Active TV na miesiąc – 29,99 złotych;
   4. koszt kodu Be Active TV na 3 miesiące – 74,99 złotych;
   5. koszt każdego dnia dostarczonej diety – 96,66 złotych za dzień.

§10 BONY RABATOWE MYBENEFIT

 1. Aby wykorzystać bon rabatowy MyBenefit Klient powinien:
  1. nabyć bon rabatowy MyBenefit oferowany w Systemie MyBenefit (dalej „Bon MyBenefit”);
  2. złożyć w okresie ważności Bonu MyBenefit zamówienie na catering dietetyczny BeDiet na stronie internetowej https://bedietcatering.pl/zamowienie/;
  3. wpisać w trakcie składania Zamówienia w formularzu zamówienia w polu „Kod rabatowy” kod elektroniczny umieszczony na Bonie MyBenefit nabytym w Systemie MyBenefit oraz kliknąć przycisk „Aktywuj”.
 2.  Bon MyBenefit może zostać wykorzystany w zakresie pełnej oferty cateringu dietetycznego BeDiet dostępnej na stronie: https://bedietcatering.pl/zamowienie/.
 3. Każdy nabyty Bon MyBenefit można wykorzystać tylko raz.
 4. Bon MyBenefit nie podlega wymianie na gotówkę ani inny środek płatniczy. Za niewykorzystaną część Bonu nie jest możliwe otrzymanie ekwiwalentu ani w gotówce ani innym środku płatniczym.
 5. W przypadku podania nieprawidłowego kodu elektronicznego umieszczonego na Bonie MyBenefit, nie będzie możliwości wykorzystać kodu rabatowego.
 6. Jeśli wartość zamówienia Klienta będzie wyższa niż wartość Bonu MyBenefit, zostanie ona obniżona o wartość Bonu MyBenefit, a Klient może dopłacić brakującą kwotę z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form płatności za zamówienie.
 7. Jeśli wartość zamówienia będzie niższa niż wartość wykorzystanego Bonu MyBenefit, Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu różnicy w gotówce lub w inny sposób.
 8. Podczas składania jednego Zamówienia Klient może zrealizować tylko jeden Bon MyBenefit.
 9. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania od Sprzedawcy pieniężnego ekwiwalentu Bonu MyBenefit, w szczególności w przypadku, kiedy zostaje uwzględniona złożona przez niego reklamacja zamówienia opłaconego w całości albo w części Bonem MyBenefit lub kiedy odstępuje od Umowy Sprzedaży Produktu opłaconego w całości albo w części Bonem MyBenefit – Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient i w maksymalnej wysokości kwoty wpłaconej przez Klienta z wykorzystaniem form płatności dostępnych u Sprzedawcy przy składaniu zamówienia.

§11 BONY RABATOWE KLUB KORZYŚCI CREDIT AGRICOLE (DALEJ "BONY CREDIT AGRICOLE")

 1. Aby wykorzystać bon rabatowy Credit Agricole Klient powinien łącznie:
  1. nabyć Bon Credit Agricole oferowany w aplikacji Klub Korzyści Credit Agricole (dalej "Credit Agricole");
  2. złożyć w okresie ważności Bonu Credit Agricole zamówienie na catering dietetyczny BeDiet na stronie https://bedietcatering.pl/zamowienie/;
  3. wpisać w trakcie składania Zamówienia w formularzu zamówienia w polu „Kod rabatowy” kod elektroniczny umieszczony na Bonie Credit Agricole nabytym w aplikacji Klub Korzyści Credit Agricole oraz kliknąć przycisk „Aktywuj”.
 2.  Bon Credit Agricole może zostać wykorzystany w zakresie pełnej oferty cateringu dietetycznego BeDiet dostępnej na stronie: https://bedietcatering.pl/zamowienie/.
 3. Każdy nabyty Bon Credit Agricole można wykorzystać tylko raz.
 4. Podczas składania jednego Zamówienia Klient może zrealizować tylko jeden Bon Credit Agricole.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania od Sprzedawcy pieniężnego ekwiwalentu Bonu Credit Agricole, w szczególności w przypadku, kiedy zostaje uwzględniona złożona przez niego reklamacja zamówienia opłaconego w całości albo w części Bonem Credit Agricole lub kiedy odstępuje od Umowy Sprzedaży Produktu opłaconego w całości albo w części Bonem Credit Agricole – Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient i w maksymalnej wysokości kwoty wpłaconej przez Klienta z wykorzystaniem form płatności dostępnych u Sprzedawcy przy składaniu zamówienia.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie w tym osobowych, kontaktowych oraz informacji o stanie zdrowia, mających wpływ na przygotowanie Diety lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§13 PRAWA KONSUMENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  • b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§14 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz innych umów świadczonych drogą elektroniczną, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności cateringu.

§15 PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2019 roku.